Tầm Nhìn Sứ Mệnh

Tầm Nhìn Sứ Mệnh

I. KẾ HOẠCH SXKD 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2013 – 2017:
1. Tổng doanh thu: 4.386,6 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu kinh doanh bất động sản 3.765 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính 282 tỷ đồng, doanh thu khác 340 tỷ đồng.
2. Tổng vốn đầu tư phát triển: 3.860 tỷ đồng, trong đó: Đầu tư phát triển dự án 3.578,8 tỷ đồng, đầu tư tài chính 281 tỷ đồng;
3. Tổng lợi nhuận trước thuế: 800 tỷ đồng; (Lợi nhuận sau thuế 640 tỷ đồng);
4. Cổ tức và cổ phiếu thưởng: 90 %.
5. Vốn điều lệ: 2.500 tỷ đồng (tăng 1.070 tỷ đồng so với năm 2012);

II. GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2013-2017:
1. Giải pháp về tái cấu trúc: Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo lộ trình đã đăng ký Bộ Xây dựng.
- Điều chỉnh cơ cấu các hoạt động kinh doanh: Điều chỉnh cơ cấu các mục tiêu chiến lược (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn), ngành nghề kinh doanh để đảm bảo tính chuyên sâu theo định hướng chỉ tập trung vào các ngành nghề, sản phẩm chủ lực, đã có kinh nghiệm thực hiện và thị trường ổn định.
- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy: Rà soát lại toàn bộ nhân sự tại các Phòng, Ban, bộ phận của doanh nghiệp; thực hiện phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp quản lý, các bộ phận, các chức danh một cách cụ thể, chi tiết, bố trí nhân sự hợp lý đúng người đúng việc.
- Điều chỉnh cơ cấu các nguồn lực: Tạo lập các nguồn lực và tái phân bổ sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý, tiết kiệm, chỉ thực hiện đầu tư các hạng mục thật sự cần thiết và có nguồn thu ngay nhằm giảm áp lực về vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư. Rà soát lại các hạng mục đầu tư, điều chỉnh cơ cấu đầu tư chỉ tập trung vào các ngành nghề trọng điểm, thực hiện thủ tục thoái vốn đối với các hạng mục đầu tư ngoài ngành và các khoản đầu tư có lợi nhuận thấp.

Vietcombank Basf ICCI BIDV Xi m?ng Nghi S?n HABUBANK MB
Đăng NhậpX
Tài khoản:
Mật khẩu:
Hủy Bỏ
Đăng Nhập
Bản ĐồX