Tin Tức Sự Kiện

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 07/4/2017 tại Khách sạn CapsanJacque số 169 Thùy Vân, Tp.Vũng tàu, Công ty CP Đầu tư Phát Triển Xây dựng – Bê tông (DIC – Bê tông) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng cho năm 2017.

Đại hội có sự tham gia của gần 59 cổ đông, đại diện cho 89,05% cổ phần phổ thông có quyền dự họp dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn gồm ông Trần Ngọc Tình, Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Anh Tuấn thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, và ông Phó Tổng giám đốc Tổng Cty CP ĐTPTXD kiêm thành viên HĐQT DIC – Bê tông Nguyễn Hùng Cường, và các cổ đông của DIC – Bê tông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên DIC – Bê tông năm 2017 có sự tham gia của gần 59 cổ đông, đại diện cho 89,05% cổ phần phổ thông có quyền dự họp

Thay mặt Ban điều hành, ông Vũ Anh Tuấn thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động năm 2016. Năm 2016 Công ty DIC – Bê tông tiếp tục vượt mốc doanh thu 511 tỷ đồng vượt 170,3% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế là 15,2 tỷ đồng, vượt 223,3% kế hoạch năm.

 

Đối với kế hoạch năm 2017, Ban Lãnh đạo DIC – Bê tông nhận định, năm 2017 nền kinh tế trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt với các công trình nhà ở, bất động sản hiện nay trên địa bàn Tỉnh BRVT gần như bảo hòa, các công trình lớn như Cảng biển không phát huy hết công suất nên không mở rộng và đầu tư mới, các nhà máy Thép, Điện đạm trên các KCN PM, MX, chưa triển khai nhiều, các chung cư trên khu vực Tp.Vũng tàu tạm dừng hoặc chưa khởi công nên khối lượng cung cấp bê tông năm 2017 vẫn còn khó khăn đặc biệt những tháng quý 1 đầu năm 2017.

 

Vì vậy năm 2017 Ban điều hành Công ty thống nhất với HĐQT đặt ra các chỉ tiêu KH 2017 phù hợp với năng lực hiện nay của Công ty như sau: Tổng sản lượng 350 tỷ đồng, tổng doanh thu 318 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 8 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 12-15%

  Chủ tịch HĐQT DIC – Bê tông ông Trần Ngọc Tình trả lời thẳng thắn tất cả các câu hỏi của cổ đông liên quan tới các lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Tình chia sẻ: “Năm 2016 lợi nhuận của DIC – Bê tông đạt 15,2 tỷ đồng, ban đầu chỉ xây dựng kế hoạch 6,8 tỷ. Nhưng năm 2017 nền kinh tế trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn nên Ban lãnh đạo ban đầu chỉ xây dựng kế hoạch rất thận trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu làm tốt nhất có thể”.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư Phát Triển Xây dựng – Bê tông năm 2017 cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

–          Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Báo cáo của Ban kiểm soát

–          Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016

–          Thông qua phương án chia cổ tức năm 2016

–          Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2017

–          Thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2017

–          Thông qua Chế độ thù lao cho HĐQT năm 2017

–          Thông qua phương án thưởng đối với Ban Điều hành Công ty CP Đầu tư Phát Triển Xây dựng – Bê tông khi kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 vượt kế hoạch đề ra.

–          Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017, 2018, 2019: Công ty TNHH DV TVTC Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.  

–          Biểu quyết thông qua việc bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông DIC – Bê tông  thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

 

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Vui lòng mở File đính kèm

dic/data/file/BB%20-%20HDCDTN%202017.pdf

dic/data/file/NghiQuyet2017.pdf

dic/data/file/BCTC%20-%202016.pdf 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Vui lòng mở File đính kèm

dic/data/file/BB%20-%20HDCDTN%202017.pdf

dic/data/file/NghiQuyet2017.pdf

dic/data/file/BCTC%20-%202016.pdf

Chào bàn cổ phiếu DIC Corp

Chào bàn cổ phiếu DIC Corp

 Chào bán cổ phiếu DIC Corp

Vui lòng tải File tại đây: DOWLOAD

Nghị quyết ĐHCĐ 2016

Nghị quyết ĐHCĐ 2016

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016 

BB - Đại hội cổ đông thường niên 2016

BB - Đại hội cổ đông thường niên 2016

BB - Đại hội cổ đông thường niên 2016

Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015

 Báo cáo Tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính Quí III năm 2015

Báo cáo tài chính Quí III năm 2015

 Báo cáo tài chính Quý III năm 2015

Download: File đính kèm xin cảm ơn !

Báo cáo tài chính quí 2 năm 2015

Báo cáo tài chính quí 2 năm 2015

Báo cáo tài chính Quí 2 năm 2015

Download file đính kèm - bảng đầy đủ. Xin cảm ơn !

Download file đính kèm - bảng dọc - KQKD - Page1. Xin cảm ơn !

 Download file đính kèm - bảng dọc - KQKD - Page2. Xin cảm ơn !

Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2015

Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2015

DIC - Bê Tông: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

 

 

Download

Thông báo chi trả cổ tức năm 2014

Thông báo chi trả cổ tức năm 2014

THÔNG BÁO

(V/v chia cổ tức năm 2014)

Kính gửi:  Các Cổ đông của Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Bê Tông

                       

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua  ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Bê Tông.

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường nin số 06/2015/NQĐHCĐ-    DIC Concrete ngy 18/04/2015 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng -Bê Tông.

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng - Bê Tông thông báo đến tất cả các cổ đông của Công ty, tình hình phân phối lợi nhuận cổ tức  của năm 2014  là: 15% trên vốn Điều lệ.

Thời gian chia cổ tức từ ngày 01/8/2015 đến ngày 15/8/2015.

Kính đề nghị quí cổ đông cung cấp thông tin tài khoản và  liên hệ với phòng kế toán Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng – Bê Tông .

Địa chỉ khu Đô thị Chí Linh - Phường 10 – Thành phố Vũng Tàu. 

Tel :0643 611584,                Fax : 0643 592958.

                Thông báo chi trả cổ tức.Download

 

Vietcombank Basf ICCI BIDV Xi m?ng Nghi S?n HABUBANK MB
Đăng NhậpX
Tài khoản:
Mật khẩu:
Hủy Bỏ
Đăng Nhập
Bản ĐồX